Algemene Informatie

Algemene Informatie
De Stichting in het algemeenZorgcentraleTransmurale zorgActiviteitencentrumWijkzorg of WijkverplegingVerpleegkundige SpreekurenSpecialistiche ZorgMaatschappelijke zorg.TransportOuder & Kindzorg
De Stichting in het algemeen

Onze doelstelling:

Het verstrekken van thuiszorg in de ruimste zin, waaronder speciaal inbegrepen ziekenverpleging aan huis, gezinsverzorging, alsmede de zorg voor zuigelingen en kleuters.

Wij zijn een thuiszorgorganisatie met karakter. Wij zien elkaar, cliënten en medewerkers, als mens. Mensen met mogelijkheden en beperkingen. Met behoefte aan vertrouwen, respect en geborgenheid. We vinden het van essentieel belang dat cliënten in hun waarde gelaten worden. Wij hechten sterk aan blijvende betrokkenheid van de cliënt bij de uitvoering van de zorg en zullen hen daarbij zonodig ondersteunen.

Onze Visie:

Visie:

Professionaliteit, integriteit, vakbekwaamheid, gedragen door een vertrouwde vanzelfsprekendheid en zich richtend op kwalitatieve zorg met een veranderingsbereidheid, is de weg die wij voor ons zien in de thuiszorg.

Wij beschouwen het aanbieden van zorg in de thuissituatie als ons vak en onze bekwaamheid en organiseren de zorg dusdanig dat de cliënt zo lang mogelijk thuis kan blijven in de eigen vertrouwde omgeving, op een verantwoorde wijze kwalitatieve zorg ontvangt die voortdurend getoetst wordt en berust op een vertrouwde vanzelfsprekendheid. We zijn er voor iedereen van baby tot oudere in iedere zorgsituatie. Onze medewerkers werken in geïntegreerd verband met de ondersteunende diensten. Zij zijn vakbekwame, betrouwbare en gemotiveerde mensen met een warm-menselijk gevoel en beschikken over een participerende rol in het management.

Missie:

Wij bieden, als gemotiveerde vakbekwame medewerkers, vraaggerichte en verantwoorde thuiszorgactiviteiten aan met een ‘warm-menselijk’ gevoel. Wij richten ons op het verhogen van individuele – en groeps – zelfredzaamheid en het draaglijk maken van gezondheidsstoringen.

Wij bieden, zowel preventief als curatief, vraaggerichte wijkzorg en ouder- en kindzorg aan die laagdrempelig, toegankelijk en bereikbaar is voor iedereen die deze zorg nodig heeft. Onze zorg richt zich op het verhogen van individuele en groepszelfredzaamheid en maakt gezondheidsverstoringen draaglijk bij mensen en gezinnen in de thuissituatie zodat men op een verantwoorde wijze zo lang mogelijk in de eigen huiselijke omgeving kan blijven wonen. Wij dragen dusdanig zorg voor onze medewerkers dat zij gemotiveerd en vakbekwaam blijven en verder kunnen uitgroeien tot een waardevol lid. Onze medewerkers worden gestimuleerd om een participerende rol te nemen en dragen actief bij aan de handhaving van een kwalitatieve zorg.

Zorgcentrale

Zorgcentrale

De zorgcentrale is gevestigd in het hoofdgebouw – St. Maria 17 – van de Stichting. Al uw vragen op enig gebied van noodzaak tot zorg in de thuissituatie, zowel lichamelijk als sociaal, komen binnen via de zorgcentrale van waaruit uw aanvraag behandeld wordt. U kunt bij de zorgcentrale ook terecht voor informatie op het gebeid van zorgverlening in de thuissituatie en of het indienen van een klacht. Deze informatie kan gericht zijn op zorgaanbod, zorgtoegang, verstrekking van
verpleeghulpmiddelen en transport.

Ons telefoonnummer van de zorgcentrale is +(599-9)868-2344 toestel 107 of 131

De zorgcentrale is op maandag t/m vrijdag tussen 7.00 uur en 17.00 uur bereikbaar.
Na 17.00 uur blijft onze organisatie bereikbaar door de ‘bereikbare dienst’ met telefoonnummer: +(599-9)660-9331

Voor een zorgaanvraag heeft u nodig:
• Doktersbrief
• Identiteitskaart
• Verzekeringskarnet of
• Garantiebrief • Machtiging waarop vermeld de medische diagnose
• Ontslagbrief van het ziekenhuis

Uw aanvraag voor zorg vanuit de consultatiebureaus – Ouder en Kindzorg – verloopt via het consultatiebureau te Brievengat en heeft het telefoonnummer: +(599-9)737-3584.

Transmurale zorg

Onze afdeling Transmurale zorg zorgt ervoor dat de zorg vanuit het ziekenhuis soepel verloopt naar de thuissituatie. Wij doen ons best om de continuïteit van die schakel in de zorg zo sterk mogelijk te maken.

Onze transferverpleegkundige bespreekt de zorg in het ziekenhuis met u en het ziekenhuispersoneel, draagt zorg voor tijdige aanwezigheid van hulpmiddelen en aanpassingen in de thuissituatie en legt contacten met de zorgfinancierder.

Na het verwerken van de zorgaanvraag wordt gewerkt aan het intakeproces en kan de zorg, afhankelijk van de zorgfinancierder, van start gaan.

Activiteitencentrum

Onze Activiteitencentra zijn er speciaal om onze ouderen in de samenleving deel te laten zijn in de maatschappij. Zo beogen wij het algemene welzijn te verhogen door diverse activiteiten aan te bieden, waardoor nieuwe vriendschappen kunnen ontstaan. Wekelijks komen op onze twee locaties ouderen bijeen. Onderleiding van een professionele kracht wordt, naast aandacht voorbeweging en spelletjes, ook gezondheids voorlichting aangeboden.

 

Wijkzorg of Wijkverpleging

Wijkzorg of wijkverpleging is professionele zorg in uw vertrouwde omgeving en wordt u aangeboden met een vertrouwde vanzelfsprekendheid, steunend op een kwaliteit van zorg waarin wij ons mede laten leiden door een tevreden cliënt.

Onze doelstelling is dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, en daar verzorgd kunnen worden. Thuiszorg wil er ook voor zorgen dat mensen (sneller) naar huis kunnen terugkeren, bijvoorbeeld na een opname in het ziekenhuis, om daar verdere hulp te krijgen. Thuiszorg is er voor iedereen: jong of oud, gezinnen met kinderen of alleenstaande ouderen.

Wij bieden de volgende diensten aan:

  • Continuering van medische/verpleegkundige zorg: o.a. wondverzorging, toedienen van injecties, hulp bij aantrekken van steunkousen, hulp bij persoonlijke hygiëne, baden en andere.
  • Onze specialistische zorg bestaat uit: CAPD zorg (Chronisch Acute Peritoneale Dialyse), Stomazorg, Wondzorg en Diabetes zorg.
  • Het geven van verpleegkundige zorg aan hulpbehoeftige ouderen, chronisch zieken en patiënten in de laatste levensfase.
   Aanwijzingen geven aan patiënten om zichzelf te kunnen verzorgen.
  • Informatie vertrekken over ziekteverloop, voeding, medicijngebruik en in het aanpassen van andere leefregels.
  • Kennis en inzicht om u te leren omgaan met uw ziekte.
  • Indien nodig verwijzen naar andere instanties voor psychosociale hulp.
  • Gezondheidsbevordering en preventie.
  • Uitlenen van verpleeghulpmiddelen o.a. rolstoel, looprek, ziekenhuisbed, infuus, en zuurstof systemen, rollator, slijmzuiger en dergelijke.

Indien u om welke reden dan ook NIET aanwezig kunt op het moment dat onze zorgverleners bij u thuiskomen verzoeken u contact met ons op te nemen.

Wat heeft u thuis nodig als onze medewerker bij u thuiszorg komt geven?

    • In verband met de hygiëne beschikken wij graag over een ongebruikt stuk zeep of vloeibare zeep en twee aparte waskommen.
    • Een of twee schone handdoek(en).
    • Honden moeten tijdens het bezoek van de hulpverlener aangelijnd te zijn.

 

Verpleegkundige Spreekuren

Op onze spreekuren richten wij ons op het verhogen van het zelfmanagement van een chronische ziekte zodat u zo snel mogelijk zelfstandig om kunt gaan met de ziekte en u de ziekte, samen met onze begeleiding, heeft leren integreren in uw dagelijks leven.
Wij bieden u en/of uw familie ondersteuning aan, als u een chronische ziekte heeft zoals Diabetes Mellitus, Hypertensie en ondersteuning van mantelzorgverleners van mensen met Alzheimer.
Wij kunnen u ook onze hulp aanbieden bij voetproblemen als u Diabetes Mellitus heeft. Deze problemen kunnen uiteen lopen van eelt, ingegroeide teennagels tot serieuze infecties. Met een verwijsbriefje van de huisarts kunt bij ons terecht voor een behandeling door de chiropodiste (pedicure).

Onze spreekuren zijn verspreid over het midden en oostelijk deel van het Eiland en soms gevestigd in een huisartsenpraktijk. Er zijn o.a. spreekuren in St. Maria, Marchena, Brievengat, St. Rosa, Montagne & Marie Pompoen. Met een verwijsbrief van uw huisarts helpen wij u op één van onze spreekuren graag.

Specialistiche Zorg

Naast onze algemene zorg richten wij ons met een vakbekwaam team verpleegkunidgen vaniut specialistische zorg, ook op zorg voor mensen met kanker (oncologie), begeleiden en ondersteunen wij mensen in de laatste levensfase (palliatieve zorg), ondersteunen wij mensen in de toepassing van CAPD, verzorgen en begeleiden wij mensen met een CVA (beroerte) STOMA, wondzorg en leveren wij de mogelijkheid tot Medisch Pedicure.

Maatschappelijke zorg

Maatschappelijke zorg is er om u te ondersteunen in probleemsituaties. Dit kan zijn: tijdelijke ondersteuning als u of uw naaste ziek is en u daardoor tijdelijk het gezin (huishouden) niet meer zelfstandig kunt draaien. Dit kan ook zijn bij plaatsing van een oudere in een instelling of een ander maatschappelijk probleem.

Onze maatschappelijk werkster begeleidt mensen met problemen, biedt een luisterend oor, en zij helpt samen met de cliënt bij het zoeken naar oplossingen voor de toekomst.

Door het inzetten van gezinszorg (wij noemen het ook wel ‘kwido pa famia’) kunt u ontlast worden van de zwaardere huishoudelijke taken als u een oudere bent, of als u een chronische ziekte hebt of als uw familielid een beperking (handicap) heeft.

Ons doel is steeds dat iedereen zolang mogelijk thuis woont!!

Om in aanmerking te komen voor gezinszorg heeft u een verwijsbrief van de huisarts nodig.

Wij bieden de volgende diensten aan:

 • Gezinszorg
 • Koken en wassen op verzoek
 • Huishoudelijke zorg
 • Begeleiding van en naar een medische instelling
Transport

Onze afdeling transport draagt zorg voor uw vervoer van cliënten die niet zelf of door familie naar een medische of paramedische instelling gebracht kunnen worden. Het vervoer vindt uitsluitend plaats naar en/of van een medische of paramedische bestemming. Het vervoer vindt plaats met een voor de cliënt geschikt transportmiddel; zoals rolstoelbus, bus of auto. In de bussen en rolstoelbussen is naast de chauffeur ook altijd een begeleider aanwezig.

De afdeling vervoert cliënten op werkdagen van 7 uur ‘s morgens tot 6 uur ‘s avonds.
Vervoer is alleen mogelijk over het gehele oostelijke gedeelte van het Eiland; van Souax, Boca St. Michiel tot en met Fuik.

Ouder & Kindzorg

Voor de gezondheid, groei en ontwikkeling van uw baby en peuter adviseren wij u regelmatig een bezoek te brengen aan ons consultatiebureau. Uw kind wordt dan gewogen, gemeten en onderzocht door de verpleegkundige en consultatiebureau arts. Tevens worden er praktische adviezen en voorlichting gegeven voor een optimale verzorging en opvoeding van uw kind.

Activiteiten van de verpleegkundige in deze zorg:

  • Wij kunnen u allerlei informatie geven rondom de geboorte van uw baby.
  • Als uw baby geboren is, kunnen wij u thuis bezoeken, u begeleiden en informatie geven over de verzorging en voeding van uzelf en uw baby.
  • Bij ons op het consultatiebureau wordt de groei en ontwikkeling van uw baby op systematische wijze gecontroleerd door de verpleegkundige en de consultatiebureauarts.
  • U, als ouder, krijgt individuele voorlichting over voeding, opvoeding en de ontwikkeling van uw baby.
  • Wij dragen er zorg voor dat uw kindje alle vaccinaties krijgt, zoals dit door de overheid geadviseerd wordt.
  • Als uw kindje van zuigeling uitgroeit tot een peuter roepen wij u op voor een consult op het peuterbureau.
  • Uw komst naar het peuterbureau is heel belangrijk omdat vanaf het tweede levensjaar mogelijke ontwikkelingsstoornissen ontdekt kunnen worden.
 • Ook doen wij een visustest uw kindje tijdens het peuterbureau.

U kunt onze consultatiebureaus vinden op de volgende locaties:

Centrale locatie voor alle gegevens van deze afdeling:

Bureau Brievengat
Hoek Nildo Pinto / Vondel straat z/n
(599-9)737 3584

Bureau Santa Maria
Schoonegeveltstraat 21
Tel. Nr. (599-9) 868 2508

Bureau Fuik (alleen op maandag)
Fuik
Tel. Nr. (599-9)767 1216

P.S.I.
Montagne Abou
Tel. Nr. (599-9)767 3711

Bureau Sta. Rosa
Sta.Rosaweg
Tel. Nr. (599-9)747 5066

Bureau Koraalspecht (alleen op maandag)
Mamayaweg
Tel. Nr. (599-9)461 2979

Bureau Barber (alleen op dinsdag)
Barber
Tel. Nr. (599-9)864 1677

Bureau Fuik en Bureau Mamayaweg zijn alleen op maandag te bereiken.