Thuiszorg is voor iedereen: jong of oud, gezinnen met- of zonder kinderen, alle ouderen en alle mantelzorgverleners

Geschiedenis

Op 15 oktober 1941 om 17.00 uur vindt in het St. Thomascollege de officiële opening plaats van de Rooms Katholieke vereniging voor Volkshygiëne voor het gebiedsdeel Curaçao: het Wit Gele Kruis. De organisatie werd geleid door Luitenant van de Laarschot (oprichter en voorzitter) en het bestuur bestaande uit Frater Benedicto (secretaris), Broeder Grootens en de heer Cardoze (bestuurslid). Een week na de oprichting wordt dr. Engels bij de vereniging betrokken als medisch adviseur en vicevoorzitter. Onder de vleugels van deze katholieke vereniging worden diverse stichtingen opgericht op een deelterrein van de zorg op Curaçao en op de andere eilanden. Deze deelterreinen zijn: moeder- en kindzorg, wijkzorg, bejaardenzorg, gehandicaptenzorg en tandheelkundige zorg.

In januari 1942 vindt de oprichting plaats van de eerste drie consultatiebureaus te Barber, Sta. Rosa en Groot Kwartier. Vanaf de oprichting van de consultatiebureaus, aanvankelijk onder de naam Stichting Wit Gele Kruis en sinds 1954 onder de naam Wit Gele Kruis “Mama di Bon Conseho”, heeft dr. Engels zowel op bestuurlijk als uitvoerend niveau decennialang een actieve bijdrage geleverd aan de moeder en kindzorg. Op 9 maart 1943 wordt de stichting “Prinses Margriet” opgericht.

In 1953, bij het tweede lustrum, keert het tij van de magere jaren. Voor het eerst in haar bestaan getuigt het jaarverslag van een eervolle vermelding en een woord van waardering aan het verpleegsterscorps. Bij het derde lustrum, in het jaar 1958, verzorgt de wijkverpleging zeven wijken, waardoor het verpleegsterscorps een permanente bezetting krijgt van tien zusters.

Bij het kroonjaar van het vierde lustrum, in 1963, telt de stichting: “ruim 1500 leden, waarvan 261 overheidspatiënten. Het totaal aantal huisbezoeken sinds de oprichting in 1943, bedroeg 708.412, schier het zesvoudige van de totale bevolking van de Nederlandse Antillen, iets wat tot nu toe zijn weerga niet heeft gevonden in de geschiedenis van de volksgezondheid van de Nederlandse Antillen”.

In 1968, het vijfde lustrumjaar, wordt door de stichting aan Zr. Schreurs van de Nationale Kruisvereniging gevraagd een onderzoek in te stellen naar de wijkverpleging. Het resultaat van dit onderzoek was de toezegging van Ontwikkelingshulp om in 1972 te starten met een Maatschappelijke Gezondheidszorg (MGZ) opleiding voor verpleegkundigen.

In het jaar van het zesde lustrum, in 1973, vindt de verhuizing plaats van het hoofdkantoor van de stichting naar het huidige adres Sta. Maria 17. Er komt een verandering in het werksysteem na de komst van twee MGZ-verpleegkundigen in 1981. Een Curaçaose en een Nederlandse MGZ-verpleegkundige waren beiden opgeleid in Breda. Het wijkwerk wordt verdeeld in basiseenheden, onder leiding van de MGZ- verpleegkundige.

Bij het achtste lustrum in 1983 constateert men: “dat de wijkverpleging uitgegroeid was tot één van de belangrijkste onderdelen van de Maatschappelijke Gezondheidszorg op het Eilandgebied Curaçao”. Het accent in het wijkwerk ligt nu voornamelijk op reactivering en het vergroten van de zelfzorg van de patiënten. De familie en mantelzorgers worden steeds meer betrokken bij de zorgverlening, waardoor op een verantwoorde wijze een deel van de zorg overgenomen kan worden. 

In 1985 wordt gestart met transport van patiënten van en naar diverse zorginstellingen. Gemiddeld worden er 25 tot 30 patiënten per dag vervoerd. In 1989, wordt in samenwerking met NASKHO en GGD het congres ‘Beleid en Kwaliteit van de Gezondheidszorg’ georganiseerd in het kader van de viering van het negende lustrum. Professor Dr. van Maenen was keynote spreker en hij is de eerste verpleegkundige in Nederland die de titel van professor in de verpleegwetenschappen behaalde.

In 1992 vindt de overdracht plaats van de werkzaamheden van de zusterstichting “Mama di Bon Conseho”. Deze activiteiten worden middels subsidiering vergoed. Het totaal aantal nieuwgeborenen steeg van 1100 nieuwe cliënten tot een totaal van 1500 pasgeborenen. De stichting had in die tijd ongeveer 500 pasgeborenen in hun zorg.

In juni 1995 wordt een informatiecentrum te Santa Maria geopend. Het doel is om informatievoorziening en gezondheidsvoorlichting te verschaffen aan de bevolking en personeelsleden. In 1996 wordt door het eilandgebied een aanzet gedaan tot integratie van de drie wijkinstellingen: Wit Gele Kruis voor Thuiszorg “Prinses Margriet”, de Neutrale Wijkverpleging en Thuiszorg Banda Bou. Tot op heden is men er niet in geslaagd om de verschillende wijkverpleegorganisaties tot één thuiszorgorganisatie te realiseren.

In 1997 worden de activiteiten van een andere zusterstichting “Kuido pa Famia” opgenomen in de activiteiten van Wit Gele Kruis voor Thuiszorg “Prinses Margriet”. Op 3 april 1998 vindt de oprichting plaats van de Stichting Federatie Zorginstellingen Curaçao, waarvan onze stichting deel uit maakt. Het doel van de federatie is het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de zorginstellingen op Curaçao en het desgewenst bieden van ondersteuning aan deze zorginstellingen. Bij de realisering van het elfde lustrumjaar in 1998, vindt de naamswijziging van de stichting plaats en wordt er vanaf dat jaar de volgende naam gehanteerd: Stichting Wit Gele Kruis voor Thuiszorg “Prinses Margriet”.

Op 20 maart 2001 wordt het gebouw van ‘Fuik’ heropend door mevrouw Coffie, gedeputeerde van Volksgezondheid en Sociale Zaken. De primaire taak van het project was het functioneren als consultatiebureau. Tevens werd gemeenschapszelfzorg gestimuleerd door het promoveren van de gemeenschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid. In juli 2001 wordt door de gezamenlijke thuiszorgorganisaties de Zorgcentrale verwezenlijkt. Alle zorgaanvragen komen via de Zorgcentrale binnen en worden vervolgens verwerkt. De gezamenlijke transmurale zorg wordt gerealiseerd in november 2001.

De stichting zelf is in februari 2003 van start gegaan met het Bureau Indicatiestelling. De zorgaanvragen gaan nu eerst naar de Indicatiesteller, waarna vervolgens in gezamenlijk overleg met de cliënt de zorg bepaald wordt. Op 9 september 2003 is een soortgelijk project met dezelfde doelstelling als ‘Fuik’ van start gegaan in het gerestaureerde gebouw te Mamayaweg.

Beide welzijnsprojecten dragen bij aan het uitdragen van de ‘Primary Health Care’, met inzet van weinig professionelen die ondersteuning geven daar waar nodig is en het gezamenlijk zelfzorgvermogen van de bevolking vergroten. In 2004 wordt de Neutrale Wijkverpleging geïntegreerd in de thuiszorg die Stichting Wit Gele Kruis voor Thuiszorg “Prinses Margriet” verleend aan haar cliënten.

Geschiedenis1Geschiedenis2Geschiedenis3Geschiedenis4Geschiedenis5

Wij zijn een thuiszorgorganisatie met karakter 

Stichting van het Wit Gele Kruis voor Thuiszorg “Prinses Margriet” (Stichting WGK) is de grootste organisatie die thuiszorg verleent op Curaçao. Stichting WGK is sinds 2008 een ISO-gecertificeerde thuiszorgorganisatie op Curaçao en wij beschouwen het als een belangrijke taak om kwaliteit te garanderen aan onze cliënten.

Onze organisatie biedt thuiszorg aan in de ruimste zin, waaronder speciaal inbegrepen ziekenverpleging aan huis, gezinsverzorging, evenals de zorg voor zuigelingen en kleuters.

Missie - Wij leveren op vraaggerichte wijze verpleging, verzorging en hulp of begeleiding thuis aan mensen die hierin professionele ondersteuning behoeven. Zo dragen wij bij aan hun gezondheid en hun kwaliteit van leven.

Visie - Wij dragen bij aan de gezondheid en kwaliteit van leven van onze klanten. Wij zien hierbij gezondheid als een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en dus niet slechts als de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken. 

.